S - מעבר ל"תוכן העמוד" 1 - מעבר ל"תפריט תחתון" 2 - מעבר ל" צור קשר" 3 - מעבר ל"מפת אתר" 0 - מעבר ל" להצהרת נגישות"
א א א

תנאי שימוש

תקנון האתר

מבוא

רוש פרמצבטיקה (ישראל) בע"מ ("החברה") היא הבעלים והמפעילה של אתר רוש מושיטה יד ("האתר"). הגלישה והשימוש באתר כפופה להסכמתך המקדמית לתנאי השימוש כפי שיפורטו להלן בתקנון זה ("תקנון השימוש"). בתקנון השימוש המילה "שימוש" על הטיותיה השונות תכלול את הפעולות הבאות: ביקור באתר ו/או גלישה באתר ו/או רישום באתר ו/או כל שימוש אחר באתר. נבקשך לקרוא בעיון את תקנון השימוש טרם שימושך באתר. על יד כניסה וגלישה באתר הנך מסכים ללא הגבלה ו/או הסתייגות לתנאי תקנון השימוש. החברה רשאית בכל עת לעדכן את תנאי השימוש. גולשים העושים שימוש באתר יהיו מחויבים בכל העדכונים הללו, אם וכאשר יבוצעו; ובהתאם עליך לבדוק באופן תקופתי מהם התנאים בהם אתה מחויב.

 תנאי השימוש מנוסחים מטעמי נוחות בלשון זכר אך הם מתייחסים לנשים וגברים כאחד.

אי מתן ייעוץ רפואי

האתר, לרבות קישורים לאתרים אחרים הכלולים באתר, אינם מיועדים ואינם מהווים יעוץ רפואי כלשהו. תכני האתר אינם מהווים המלצה לשימוש או אי שימוש בתכשיר רפואי כלשהו. לקבלת ייעוץ רפואי עליך לפנות לרופא המטפל בך.

אופן השימוש של החברה במידע

שימושך באתר עשוי להביא לאיסוף מידע ונתונים אודות סוג הפעילות אותה ביצעת באתר כדוגמת עיון בעמודים/מדורים ספציפיים המופיעים באתר וכיו"ב. מידע זה, כמו גם המידע האישי לגביך ("המידע") - ככל שתמסור כזה - יישמר במאגר הנתונים של החברה כאמור לעיל. החברה מתחייבת בזאת לעשות שימוש במידע הנ"ל בכפוף להוראות כל דין ובהתאם לעקרונות המובאים בתקנון השימוש.

השימוש במידע שייאסף על ידי החברה , ככל שייאסף, ייתכן וייעשה שימוש כללי בו לצורך שיפור השירותים הניתנים במסגרת האתר, שינוי וייעול מבנה האתר, הרחבת תחומי הפעילות של האתר או צמצומם ומטרות נוספות לפי שיקול דעת החברה וזאת לטובת המשתמשים והגולשים והפעילות של האתר.

כמו כן, יתכן ונפרסם מידע אישי הניתן לזיהוי למטרות מסוג מענה לבקשות מתאימות של רשויות ממשלתיות מוסמכות או היכן שהדבר יידרש על פי כל דין, צווי בתי משפט, תקנות ממשלתיות.

אבטחת מידע

החברה מאבטחת את המידע המצוי באתר וברשת מחשביה ככל שהיא נוגעת להפעלת האתר, במערכות מתקדמות. על אף המאמצים והמשאבים המושקעים בכך, החברה אינה יכולה להתחייב בפני המשתמשים לכך שלא תתאפשר חדירה לא חוקית למידע כאמור.                               כמו כן, החברה לא בדקה את כל הדפים המקושרים לאתר, ואינה אחראית למובא בדפים שנוספו לאתר או לאתרים אחרים שקושרו לאתר. התחברותך לאתרים שנוספו לאתר או לכל אתרים מקושרים אחרים היא על אחריותך הבלעדית.

השימוש באתר

האתר כולל חומר עיוני בנוגע לשימוש במוצר שהחברה מציעה, לעיון אישי ופרטי של בעלי מרשם למוצר. אין להשתמש באתר למטרה אחרת מהמטרות הנ"ל, וכל שימוש באתר למטרה זרה כאמור אסור בהחלט.

החברה שומרת את הזכות שלא לאשר את השימוש באתר ו/או בשירותים המוצעים באתר עקב אי עמידה בתנאי תקנון השימוש, וזאת על פי שיקול דעתה המוחלט.

הינך מצהיר ומתחייב שלא לאסוף נתונים מהאתר בכל צורה שהיא (למעט על דרך של צפייה רגילה ככל משתמש סביר) לרבות בכל אמצעי טכנולוגי ו/או אלקטרוני ו/או ממוחשב ו/או באמצעות תוכנות אוטומטיות.

למרות שהחברה משתמשת במאמצים סבירים לכלול מידע מדויק ועדכני באתר, אין החברה מתחייבת לדיוקו של המידע. החברה לא תישא באחריות לכל פעולה שננקטה ושהתבססה על המידע שהוצג באתר. החברה לא תישא בחבות ו/או אחריות לכל שגיאה ו/או מחדל בתוכנו של האתר.

שימושך והגלישה באתר הנם על אחריותך הבלעדית. החברה ו/או מי מטעמה אינם אחראים לכל נזק ישיר ו/או עקיף, מקרי, תוצאתי ו/או עונשי הנובע מכניסה לאתר שימוש בו ו/או בתוכנו. כמו כן, החברה לא תישא באחריות לכל נזק לציוד המחשב שלך ו/או כל פריט אחר שבו לרבות בגין וירוסים העלולים להרוס או לשבש את פעולת המחשב כתוצאה משימוש באתר.

אתר האינטרנט כולל מידע המיועד לתושבי מדינת ישראל בלבד. מבלי לגרוע מהאמור לעיל ייתכן ומוצרי החברה נתונים בטריטוריות כלשהן לפיקוח רגולטורי ועל כן אפשרי כי גולשים באתר יקבלו הודעה שחלק מהמידע באתר רלוונטי רק כלפי טריטוריות מסוימות. אין להתייחס לתכני האתר כאל פרסומת או כאל חומר שיווקי עבור שום מוצר שאינו מאושר על פי חוק בטריטוריה בה אתה נמצא.

אין במידע המוצע באתר כדי להוות הצעה או בקשה לרכישתם או מכירתם של ניירות ערך כלשהם או לביצועה של כל עסקה בניירות ערך. חל איסור על המשקיעים לסמוך על מידע זה בבואם לקבל החלטות בנושא השקעות.

הקישורים לדפי אינטרנט שלישיים מוצעים לנוחות בלבד. אין אנו מביעים כל דעה באשר לתוכנם של אתרי אינטרנט שלישיים כלשהם, ומתכחשים בזאת באופן מפורש לכל חבות באשר למידע מטעמו של צד שלישי ולשימוש בו.

אתר זה אינו מיועד לדיווח על תופעות לוואי. לדיווח על תופעות לוואי יש לפנות לכתובת: Israel.drugsafety@roche.com.

זכויות יוצרים וקניין רוחני

החברה הינה בעלת זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, באופן בלעדי. במסגרת זכויות היוצרים והקניין הרוחני נכללים, בין היתר, עיצובו הגראפי של האתר, מבנה האתר, מרכיביו הצורניים והמהותיים של האתר, הטקסטים המופיעים בו, הפרסומים, מודעות המפורסמות באתר וכן קבצים ויישומים מכל מין וסוג שהוא.

ניתן לעשות שימוש באתר אך ורק למטרות אישיות ושאינן מסחריות, בכפוף לכיבוד זכויות יוצרים ו/או כל זכות אחרת של צדדים שלישיים. חל איסור מוחלט על כל העתקה, הפצה, הצגה, פרסום או העברה של האתר ו/או כל חלק ממנו ו/או תכניו (מעבר למאושר לעיל), אלא אם ניתנה לכך הסכמת החברה מראש ובכתב.

על אף האמור לעיל אין לעשות כל שימוש בתמונות, בסרטים או בקבצי שמע באתר מעבר לצפייה רגילה בהם. כל שימוש בלתי מורשה באמור עלול להוות הפרת חוקים בגין זכויות יוצרים, סימני מסחר, חוק הגנת הפרטיות וכן חוקים ותקנות רלוונטיים.

סימני המסחר, הלוגו וכן כל סימן אחר המוצג באתר בין אם הם רשומים ובן אם לאו (יחדיו: "סימני המסחר") הנם בבעלות מלאה של החברה ו/או בעל זכות אחר.

הפעלתו השוטפת של האתר

החברה אינה מתחייבת להפעיל את האתר במתכונתו הקיימת לפרק זמן מסוים או קבוע. החברה שומרת לעצמה את הזכות לערוך כראות עיניה שינויים מבניים ומהותיים באתר, לבטל, להוסיף, לשנות ולעדכן את כל הפונקציות הקיימות בו, בכל עת. הפרעה בפעילותו השוטפת והתקינה של האתר, אגב ביצוע תיקונים, שינויים ושיפורים לא תהווה עילה לכל תביעה, טענה או דרישה מצדך. החברה מצדה עושה ותמשיך לעשות את מירב המאמצים על מנת שתוכל לגלוש ולהשתמש באתר באופן שוטף וקבוע אולם היא אינה מתחייבת כי לא יארעו שיבושים, תקלות או הפרעות הכרוכות וקשורות בהפעלת האתר והנלווים להפעלה זו.

 

מדיניות פרטיות

02/08/2016

אנו מודים לך על ביקורך באתר האינטרנט או על פנייתך אלינו באמצעות הדואר האלקטרוני.

אנו ברוש מבינים כי ההגנה על פרטיותם של הגולשים באתרי האינטרנט שלנו היא חשובה ביותר, וכי כל פרט מידע אישי ו/או מקצועי אודותיך הוא רגיש במיוחד (להלן. זו הסיבה אשר בגללה נקטנו בצעדים הנחוצים על מנת לעמוד בתקנים כלל עולמיים בכל הקשור לפרטיות נתונים. אנו מטפלים ב"מידע האישי" שלך בהתאם להוראות החוק התקפות במדינת ישראל כמו גם חוקים מקומיים רלוונטיים אחרים המסדירים את האחסון, עיבוד, הגישה וההעברה של מידע אישי.

אתר האינטרנט של רוש המיישם מדיניות פרטיות זו (להלן "המדיניות") והמבקש ממך מידע כלשהו מחויב לאיסוף, שמירה ואבטחתו של המידע האישי אודותיך בהתאם למדיניות על פי הגדרתה לעיל, כמו גם תוך הסתמכות על הוראות כל דין, כללים ותקנות רלוונטיים. המדיניות חלה על מידע אישי הנאסף מן המקורות המקוונים של רוש (כגון אתרי אינטרנט, הודעות דואר אלקטרוני וכלים מקוונים אחרים). המדיניות אינה חלה על מידע אישי הנאסף ממקורות ואמצעי תקשורת שאינם מקוונים, למעט במקרים בהם מידע אישי מעין זה מאוחד עם מידע אישי שנאסף על ידי רוש דרך אמצעים מקוונים. כמו כן, המדיניות אינה חלה על מקורות מקוונים של צדדים שלישיים אשר אליהם יתכן ויהיה קיים קישור באחד מאתרי האינטרנט של רוש.

אנו אוספים מידע אישי אודותיך הניתן לזיהוי רק אם אתה מחליט להעניק לנו אותו. איננו חולקים כל מידע אישי אודותיך הניתן לזיהוי עם צדדים שלישיים למטרות שיווקיות שלהם, אלא אם קיבלנו ממך את הסכמתך המפורשת לעשות כן. נא עיין בתצהיר הפרטיות המובא להלן כדי ללמוד עוד על הדרך בה אנו אוספים וחולקים מידע, וכיצד אנו עושים שימוש בו, ומגנים עליו באמצעים המקוונים שלנו.

 איסוף מידע

 רוש עושה שימוש בשתי שיטות כלליות כדי לאסוף ממך ואודותיך מידע באמצעים מקוונים ("אונליין"):

מידע המתקבל על ידינו

 • מידע אישי הניתן לזיהוי – אנו נהיה רשאים לאסוף את המידע האישי הניתן לזיהוי שלך (כגון שם, כתובת, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני או מידע מזהה אחר) רק אם וכאשר בחרת להמציא לנו אותו במסגרת הרשאתך לאתר.
 • מידע נצבר – במקרים מסוימים אנו מסירים מרכיבי זיהוי אישיים ממידע אותו אתה בוחר למסור לידינו, ושומרים עליו במתכונת של מידע נצבר. אנו נהיה רשאים למזג מידע זה עם מידע אחר כדי ליצור מידע סטטיסטי אנונימי נצבר (כגון מספר הגולשים המבקרים באתרינו, שם תחום המקור של ספק שירות האינטרנט) אשר יסייע לנו בשיפור מוצרינו ושירותינו.

מידע הנאסף באופן אוטומטי

אנו וגם ספקים מסוימים, עמם אנו עובדים, מקבלים סוגי מידע מסוימים באופן אוטומטי כל אימת שאתה יוצר קשר עמנו דרך אחד מאתרי האינטרנט שלנו כמו גם בהודעות דואר אלקטרוני מסוימות שיתכן ונחליף בינינו. טכנולוגיות ושירותים אוטומטיים שיתכן ונעשה בהם שימוש יוכלו לכלול, לדוגמה, יומני שרתי רשת (Web Servers log), כתובות פרוטוקול אינטרנט (IP), עוגיות (cookies), אותות רשת ויישומים של צדדים שלישיים כמו גם כלי תוכן.

 • יומני שרתי רשת/כתובות פרוטוקול אינטרנט – כתובת פרוטוקול אינטרנט היא מספר המוקצה למחשב שלך כל אימת שאתה מתחבר לרשת האינטרנט. כל מערך זיהוי המחשבים ברשת האינטרנט מנוהל על בסיס כתובות פרוטוקול אינטרנט, המאפשרות למחשבים ושרתים לזהות אלה את אלה ולתקשר ביניהם. רוש אוספת כתובות פרוטוקול אינטרנט כדי לנהל את מערכת עיבוד הנתונים שלה וכדי להעביר מידע נצבר לארגונים קשורים, שותפים עסקיים ו/או לספקים על מנת לבצע ניתוח אתרים כמו גם סקירות אודות ביצועיהם של אתרי אינטרנט שונים.
 • עוגיות (Cookies– "עוגיה" היא מידע המושתל באופן אוטומטי בדיסק הקשיח של המחשב שלך כאשר אתה גולש באתרי אינטרנט מסוימים. עוגיה זו מסוגלת לזהות באופן ייחודי את הדפדפן שלך בפני השרת. עוגיות מאפשרות לנו לאחסן מידע על גבי השרת על מנת לאפשר לך חוויית גלישה משופרת, וגם על מנת לבצע ניתוחים שונים וסקירת ביצועים אודות אתרים. מרבית דפדפני הרשת מותאמים כך שיסכימו לקבל עוגיות, ואולם אתה יכול לשנות את הגדרות הדפדפן שלך כך שיסרב לכל סוגי העוגיות או כדי שיודיעך מתי עוגיה נשלחת לעברך. נא שים לב, עם זאת, כי יתכן ואתר האינטרנט שלנו עלול שלא לעבוד כראוי אם תחליט לסרב לקבל עוגיות.
 • אותות רשת (Web beacons) - רוש תוכל לעשות שימוש בטכנולוגית אינטרנט נפוצה הקרויה "אות רשת" בעמודי אינטרנט או בהודעות דואר אלקטרוני מסוימים. אותות אלה מסייעים בניתוח יעילותם של אתרי אינטרנט על ידי מדידה, למשל, של מספר הגולשים לאתר מסוים, או ספירת הגולשים שהקליקו במרכיב מרכזי כזה או אחר של האתר.
  אותות רשת, עוגיות וטכנולוגיות מעקב אחרות אינן מעניקות באופן אוטומטי מידע אישי אודותיך הניתן לזיהוי. טכנולוגיות מעקב אוטומטיות יוכלו לשמש אותנו, למשל, לאיסוף מידע נוסף בדבר השימוש אותו אתה עושה באתרי אינטרנט מסוימים ו/או בהודעות דואר אלקטרוניות אינטראקטיביות, במטרה לשפר את התועלת שאלה מביאים לך, רק אם אתה תמציא מרצונך החופשי מידע אישי אודותיך הניתן לזיהוי, למשל על ידי רישום או משלוח הודעות דואר אלקטרוני.

ביטחון אבטחת מידע

רוש נוקטת בטכנולוגיה ובאמצעי בטיחות, כללים ונהלים אחרים שמטרתם להגן על המידע האישי שלך מפני גישה בלתי מורשית, שימוש לרעה, פרסום, אובדן או הרס.

כדי להבטיח את סודיותו של המידע אודותיך, רוש עושה שימוש גם בחומת אש (“Firewall”) תקנית וגם שימוש באמצעי הגנה כדוגמת סיסמאות. עם זאת, זו אחריותך האישית לוודא כי המחשב בו אתה משתמש מובטח כראוי ומוגן מפני תוכנה זדונית, כגון סוסים טרויאניים, וירוסי מחשב ותוכניות תולעת שונות. אתה מודע לעובדה כי ללא קיום אמצעי ביטחון נאותים (כגון הגדרות ביטחון לדפדפן הרשת, תוכנת אנטי-וירוס מעודכנת, תוכנת חומת אש אישית והימנעות משימוש בתוכנות ממקור מפוקפק) קיים סיכון לכך כי המידע והסיסמאות בהם אתה עושה שימוש כדי להגן על המידע שלך יוכלו להתגלות לצדדים שלישיים בלתי מורשים.

שימוש במידע

רוש, לרבות חברות אחרות בקבוצת רוש ברחבי העולם ו/או החברות אשר את שירותיהן אנו שוכרים על מנת לתת שירותים בשמנו, יעשו שימוש בכל מידע אישי אודותיך, הניתן לזיהוי, שתבחר להעמיד לרשותנו תוך התחשבות בבקשותיך. אנו נשמר בקרבנו את השליטה על מידע זה ואף נישא באחריות לשימוש בו. חלק ממידע זה יוכל להיות מאוחסן או מעובד על גבי מערכות מחשב באזורי שיפוט אחרים, כגון ארצות הברית של אמריקה, אשר חקיקת ההגנה על המידע שלה תוכל להיות שונה מזו התקפה במקום בו אתה מתגורר. במקרים מעין אלה, אנו נוודא כי ננקטים אמצעי הגנה נאותים כדי לדרוש ממעבד המידע באותה המדינה כי ישמור על אמצעי הגנה על המידע שיהיו מקבילים לאלה הננקטים והישימים במדינה בה אתה מתגורר.

המידע, המשמש גם למטרות שונות (כגון ניהול ביצוע, החלטות המשכיות או צעדי פיתוח), יסייע בידינו להיטיב להבין את הצרכים שלך וכיצד נוכל לשפר הן את מוצרינו והן את השירותים שלנו וכן יסייע לנו להתאים את ההתקשרות עמך לגבי שירותים ומבצעים בהם היית מגלה עניין.  למשל, יתכן ונחליט לנתח את המין או גילם של הגולשים באתרי אינטרנט מסוימים בקשר עם מחקר אודות תרופה מסוימת או מצב של מחלה כזו או אחרת, ויתכן ונעשה שימוש בניתוח מידע נצבר זה לשימוש פנימי או לחלוקה עם גורמים נוספים.

שיתוף והעברת מידע

רוש משתפת במידע האישי אודותיך מספר חברות חיצוניות או סוכנים, המבצעים תחזוקה טכנולוגית או העובדים מטעמנו, כדי לסייע לבצע צעדים עסקיים מסוגים שונים, כגון הענקת שירות ללקוחות, משלוח מידע שיווקי ללקוחות אודות מוצרינו, השירותים שלנו והצעות מיוחדות. אנו נהיה רשאים גם לחלוק מידע אישי הניתן לזיהוי עם חברות אחרות בקבוצת רוש. על כל החברות והסוכנים שנמנו לעיל חלה החובה לעמוד בתנאי מדיניות הפרטיות שלנו.

 כמו כן, יתכן ונפרסם מידע אישי הניתן לזיהוי למטרות שלהלן:

 1. מענה לבקשות מתאימות של רשויות ממשלתיות מוסמכות או היכן שהדבר יידרש על פי כל דין, צווי בתי משפט, תקנות ממשלתיות; או
 2. היכן שהדבר יידרש לביצוע ביקורת ספרים או כדי לחקור תלונה או איום בטחוני, או כדי להשיב עליהם.
 3. במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין רוש שתחייב חשיפתך;
 4. אם תבצע באתר פעולות שבניגוד לדין;

שימוש ישיר על ידי צדדים שלישיים למטרות שיווק – אנו לא נמכור או נעביר בכל דרך אחרת את המידע האישי הניתן לזיהוי שתמציא לנו באמצעות אתר האינטרנט לצד שלישי כלשהו למטרות שימוש שיווקיות ישירות שלהם, אלא אם נודיעך על כך באופן ברור ונקבל את הסכמתך המפורשת לכך שהמידע אודותיך ישותף באופן שתואר לעיל.

ניתוח ומעקב סטטיסטי אחר ביצועים - (Google Analytics) – אתר אינטרנט זה יהיה רשאי לעשות שימוש בפונקצית "ניתוח גוגל"- שירות ניתוח ומעקב סטטיסטי מקוון המוצע על ידי חברת גוגל האמריקאית (להלן "גוגל"). גוגל עושה שימוש ב"עוגיות" המהוות קבצי טקסט המושתלים במחשב שלך כדי לסייע לנתח באיזה אופן המשתמשים עושים שימוש באתר אינטרנט מסוים. המידע המיוצר על ידי עוגיה זו בדבר הרגלי הגלישה שלך באתר מסוים (לרבות כתובת פרוטוקול האינטרנט שלך) ישודר לגוגל וישמר על ידה על גבי שרתים. גוגל תעשה שימוש במידע זה כדי להעריך, כאמור, את מאפייני השימוש שלך באתר האינטרנט, לבצע דוחות אודות פעילות ברשת האינטרנט עבור מפעילי אתרים וכדי לספק מגוון שירותים הנוגעים לפעילות ברשת ולמאפייני השימוש בה. בנוסף לאמור לעיל, גוגל תהיה רשאית להעביר מידע זה הנאסף על ידה לצדדים שלישיים אם תידרש לעשות כן על פי חוק, או כאשר צד שלישי כלשהו יעבד את המידע מטעמה של גוגל. גוגל לא תקשר בין כתובת פרוטוקול האינטרנט שלך לבין כל מידע אחר שיוחזק על ידה. אתה תוכל לסרב לאפשר לעוגיות אלה למלא את תפקידיהן על ידי הגדרה מתאימה של הדפדפן שלך, ועם זאת, כפי שצוין לעיל, יתכן כי אם תבחר לעשות כן תיפגע יכולתך לעשות שימוש מלא באתר אינטרנט זה.

על ידי שימושך באתר האינטרנט אתה נותן את הסכמתך לתהליך עיבוד המידע אודותיך בגוגל באופן ולמטרות שצוינו לעיל.

קישורים לאתרים אחרים

 אתר האינטרנט מכיל קישורים למספר אתרי אינטרנט נוספים שיוכלו להציע מידע מועיל לגולשים באתר שלנו. תצהיר מדיניות פרטיות זה אינו חל על אתרי אינטרנט אלה, ואנו ממליצים כי תיצור עמם קשר ישיר בנוגע למידע באשר למדיניות הפרטיות הנהוגה בהם.

הערה למשתמשי אתרי אינטרנט עסקיים או מקצועיים

 אם אתה מקיים קשר עסקי או מקצועי כלשהו עם רוש, אנו נהיה רשאים לעשות שימוש במידע אותו מסרת באתר האינטרנט שלנו, לרבות באתרים המיועדים באופן ספציפי למשתמשים עסקיים ומקצועיים, כדי למלא אחר בקשותיך ולפתח את הקשר העסקי הקיים בינינו ועם הישויות אותן הנך מייצג. בנוסף לאמור לעיל, אנו נהיה רשאים לחלוק מידע מסוג זה עם צדדים שלישיים הפועלים מטעמנו.

עדכונים לתצהיר מדיניות הפרטיות

רוש תהיה רשאית לשנות תצהיר מדיניות פרטיות מקוון זה מעת לעת. כל שינוי מעין זה שיחול בתצהיר פרטיות זה ידווח ללא דיחוי באמצעות עמוד זה. כל שימוש באתר האינטרנט שלנו לאחר שינוי כאמור, מעיד כי הנך נותן את הסכמתך למידע החדש שסופק בהתאם לתצהיר הפרטיות המעודכן של רוש. המועד התקף של תצהיר פרטיות זה הוא יוני 2016.

הסכמתך לתנאים אלה

שימושך באתר האינטרנט יפורש כמתן הסכמתך למדיניות פרטיות זו. אם אינך מסכים למדיניות זו אל תשתמש באתר האינטרנט. שימוש מתמשך שלך באתר האינטרנט לאחר שיבוצעו בו שינויים בתנאים אלה יפורש כמתן הסכמתך לשינויים אלה. עם זאת, רוש תעשה שימוש במידע האישי הניתן לזיהוי רק בהתאם לגרסת מדיניות הפרטיות אשר תהיה בתוקף במועד איסוף המידע.

כיצד ליצור קשר עם רוש

בכל שאלה, או אם תהיה מעוניין כי רוש תשנה או תמחק את הפרופיל שלך, נא צור עמנו קשר באמצעות הדואר על פי הכתובת שלהלן:

רוש פרמצבטיקה (ישראל) בע"מ

רחוב החרש 6

הוד השרון 4524079

ניתן לפנות אלינו גם באמצעות טופס "צור קשר" באתר. בכל שאלה בנוגע לתפעול האתר ניתן לפנות גם לכתובת israel.webmaster@roche.com.