S - מעבר ל"תוכן העמוד" 1 - מעבר ל"תפריט תחתון" 2 - מעבר ל" צור קשר" 3 - מעבר ל"מפת אתר" 0 - מעבר ל" להצהרת נגישות"
א א א

תנאי שימוש

 

תקנון האתר

מבוא

רוש פרמצבטיקה (ישראל) בע"מ ("החברה") היא הבעלים והמפעילה של אתר www.roche-moshita-yad.co.il ("האתר"). הגלישה והשימוש באתר כפופה להסכמתך המקדמית לתנאי תקנון זה ("תקנון השימוש"). בתקנון השימוש המילה "שימוש" על הטיותיה השונות תכלול את הפעולות הבאות: ביקור באתר ו/או גלישה באתר ו/או רישום באתר ו/או כל שימוש אחר באתר.

נבקשך לקרוא בעיון את תקנון השימוש טרם שימושך באתר. על יד כניסה וגלישה באתר הנך מסכים ללא הגבלה ו/או הסתייגות לתנאי תקנון השימוש. החברה רשאית בכל עת לעדכן את תנאי תקנון השימוש. כל עדכון כאמור יכנס לתוקפו מיד עם פרסומו באתר; במקרה של עדכון מהותי תינתן על כך הודעה באתר ובהתאם עליך לבדוק באופן תקופתי מהם התנאים בהם אתה מחויב.

תקנון השימוש חל על השימוש באתר בכל אמצעי טכנולוגי כגון מחשב ו/או טלפון נייד ו/או כל מכשיר ו/או כל אמצעי תקשורת אחר ("מכשיר").

*  תנאי השימוש מנוסחים מטעמי נוחות בלשון זכר אך הם מתייחסים לנשים וגברים כאחד. כל האמור בלשון יחיד מתייחס גם ללשון רבים ולהיפך.

אי מתן ייעוץ רפואי

האתר ותכניו, לרבות קישורים לאתרים אחרים הכלולים באתר, אינם מיועדים ואינם מהווים יעוץ רפואי כלשהו. תכני האתר אינם מהווים המלצה ו/או חוות דעת ו/או עידוד לשימוש או אי שימוש בתכשיר רפואי ו/או טכנולוגיות רפואיות ו/או בדיקה ו/או הליך רפואי כלשהם ואינם בגדר עצה רפואית, חוות דעת מקצועית, או תחליף להתייעצות עם אנשי מקצוע. אין להשתמש במידע המופיע באתר לצורך אבחון ו/או טיפול רפואי. לקבלת ייעוץ ו/או טיפול רפואי עליך לפנות לרופא המטפל בך.

השימוש באתר

החברה שומרת את הזכות שלא לאשר ו/או להגביל את הגישה ו/או השימוש באתר ו/או בחלקים מהאתר ו/או בשירותים המוצעים באתר, עקב אי עמידה בתנאי תקנון השימוש ו/או בשל כל סיבה אחרת, וזאת על פי שיקול דעתה המוחלט.

הינך מצהיר ומתחייב שלא לאסוף נתונים מהאתר בכל צורה שהיא (למעט על דרך של צפייה רגילה של משתמש סביר לשימוש אישי) לרבות בכל אמצעי טכנולוגי ו/או אלקטרוני ו/או ממוחשב ו/או באמצעות תוכנות אוטומטיות.

למרות שהחברה עושה מאמצים סבירים כדי שהמידע הכלול באתר יהיה מדויק ועדכני, אין החברה מתחייבת לדיוקו של המידע, ויתכן ותכנים מסוימים באתר אינם שלמים ו/או מדויקים ו/או ייתכן ונפלו טעויות טכניות ואחרות בתכנים מסוימים באתר. החברה לא תישא באחריות לכל פעולה שננקטה ו/או שהתבססה על המידע שהוצג באתר. החברה לא תישא בחבות ו/או אחריות לכל שגיאה ו/או מחדל ו/או אי דיוק בתוכנו של האתר.

ידוע ומוסכם עליך, כי הגישה לחלקים מן האתר יכולה להיות מותנית ו/או מושפעת מהתקנת רכיבי חומרה ו/או תוכנה מסוימים במכשירך. החברה אינה אחראית לרכיבים אלה ו/או להתקנתם ו/או לכל דבר ועניין הנובע מהשימוש וההתקנה של רכיבים אלו ו/או אי השימוש וההתקנה של רכיבים אלו. מבלי לגרוע מכך, הגישה לאתר ו/או לתכנים ואופן הצגתם ו/או השימוש באתר עשויים להשתנות בהתאם לרכיבים כאמור שבמכשירך ולהגדרותיהם. החברה אינה מתחייבת כי האתר והתכנים הכלולים בו יוצגו בצורה תקינה ו/או זהה במכשירים שונים.

האתר בכללותו, לרבות כל המידע המופיע בו, מוצג ומועמד לרשותך כמות שהוא ("AS-IS"). שימושך באתר הנו על אחריותך הבלעדית. החברה ו/או מי מטעמה אינם אחראים לשימוש כלשהו שייעשה באתר לרבות לכל נזק ישיר ו/או עקיף, מקרי, תוצאתי ו/או עונשי הנובע מכניסה לאתר ו/או שימוש בו ו/או בתוכנו ו/או למניעה ו/או להפרעה משימוש באתר שיגרמו מכל סיבה שהיא. כמו כן, החברה לא תישא באחריות לכל נזק לציוד המכשיר שלך ו/או כל פריט אחר שבו לרבות בגין וירוסים ו/או תוכנות עוינות, תולעים, יישומים מזיקים וכו' העלולים להרוס או לשבש את פעולת המכשיר כתוצאה משימוש באתר.

אתר האינטרנט כולל מידע המיועד לתושבי מדינת ישראל בלבד. מבלי לגרוע מהאמור לעיל ייתכן ומוצרי החברה נתונים בטריטוריות כלשהן לפיקוח רגולטורי ועל כן אפשרי כי גולשים באתר יקבלו הודעה שחלק מהמידע באתר רלוונטי רק כלפי טריטוריות מסוימות. אין להתייחס לתכני האתר כאל פרסומת או כאל חומר שיווקי עבור שום מוצר.

באתר עשויים להופיע קישורים לדפי אינטרנט שלישיים. הקישורים כאמור מוצעים לנוחות בלבד והחברה אינה מביעה כל דעה באשר לתוכנם של דפי אינטרנט שלישיים כלשהם כאמור. התחברותך לדפי אינטרנט כאמור היא על אחריותך הבלעדית ואין החברה נושאת באחריות כלשהי לתכנים המופיעים בהם לרבות ביחס למידע מטעמו של צד שלישי כלשהו ולשימוש בו.

באזורים מסוימים באתר זה יתכן וניתן או יהיה ניתן בעתיד לפרסם ו/או לשלוח הודעות, קבצים, תמונות, פרסומי טקסט וחומרים ותכנים אחרים. כל העלאת מידע לאתר זה הינה בכפוף לתנאים אלה ו/או לכל תנאי נוסף שפורסם עבור תכונה ספציפית. החברה רשאית למחוק כל תוכן משתמש שלפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה מפר את התנאים או את מדיניות הפרסום. אתה מסכים שבשימוש באתר, כולל התכונות האינטראקטיביות בו, תהיה כפוף לתנאים הבאים:

 • אתה מסכים לא לפרסם כל תוכן שאינו חוקי, מזיק, משמיץ, בעל לשון הרע, מגונה, פולש לפרטיותו של אדם אחר, מאיים, מטריד, פוגעני, גזעני, פוגע בזכויות הקניין הרוחני של אחרים, פורנוגרפי, אלים או התנגדות אחרת או בלתי הולמת כפי שנקבע על ידי החברה, או חומר אחר שיכול להוות או לעודד התנהגות שתיחשב כעבירה פלילית או להפר באופן אחר כל חוק או תקנה .
 • אתה מסכים לא לפרסם כל תוכן המכיל מידע אישי על כל פרט אשר מפר ו/או פוגע בפרטיות של כל גורם או יישות אחרת, או כל גורם שאתה מחויב לו לשמור על פרטיות או סודיות. אתה מסכים שלא להתחזות לאף אדם או ארגון, כולל ללא הגבלה, את אנשי החברה.
 • אתה מסכים לא לפרסם כל תוכן המכיל שידול עסקי מכל סוג שהוא, לרבות פרסום מוצר או שירות, הצעת מוצר או שירות למכירה, או הפניית הקוראים למקום לקבלת מידע נוסף על מוצר או שירות.
 • אתה מסכים לא לפרסם תוכנה כלשהי לאתר, וגם לא תפרסם קישורים או קבצים שאינם מצייתים לתנאים אלה, ולא תפרסם שום תוכן המכיל וירוסים, קבצים פגומים, או תוכנות או תוכנות דומות אחרות העלולות לגרום לרעה, להשפיע על פעולת האתר או על אי אילו תכונות של האתר.
 • אתה מסכים לא לשתף או להעביר סיסמה או כל פריט מידע על גישה עם גורם אחר, באופן זמני או קבוע. אתה תישא באחריות הבלעדית לכל השימוש בחשבונך ועל סודיות סיסמתך.

מובהר כי "פרסום" כולל גם כל העלאה ו/או משגור של תוכן ו/או הודעות ו/או קבצים ו/או תמונות ו/או פרסומי טקסט ו/או חומרים ו/או תכנים אחרים.

באזורים מסוימים באתר שלנו יתכן שתינתן לך היכולת לספק לנו מידע המאפשר זיהוי אישי. אנא קרא את מדיניות הפרטיות שלנו למידע נוסף על שיטות איסוף המידע והשימוש שלנו במידע זה.

אתר זה אינו מיועד לדיווח על תופעות לוואי. לדיווח על תופעות לוואי יש לפנות לכתובת: [email protected].

כפיפות למדיניות הפרטיות של האתר

ההגנה על פרטיותם של המשתמשים באתר חשובה ביותר לחברה. מדינית הפרטיות של החברה, כפי שיכולה להתעדכן מעת לעת, מפורטת באתר ומהווה חלק בלתי נפרד מתקנון שימוש זה.

זכויות יוצרים וקניין רוחני

החברה הינה בעלת כל זכויות הקניין הרוחני (רשומות או לא רשומות) מכל סוג, לרבות זכויות יוצרים באתר, עיצובו הגראפי, תכניו וכדומה.

ניתן לעשות שימוש באתר אך ורק למטרות אישיות ושאינן מסחריות ובהתאם להוראות הדין. חל איסור מוחלט על כל העתקה, הפצה, הצגה, פרסום או העברה של האתר ו/או כל חלק ממנו ו/או תכניו (מעבר למאושר לעיל), אלא אם ניתנה לכך הסכמת החברה מראש ובכתב.

על אף האמור לעיל אין לעשות כל שימוש בתמונות, בסרטים או בקבצי שמע באתר מעבר לצפייה רגילה בהם. כל שימוש בלתי מורשה באמור עלול להוות הפרת חוקים בין היתר בגין זכויות יוצרים, סימני מסחר, הגנת הפרטיות וכן חוקים ותקנות אחרים.

סימני המסחר, הלוגו וכן כל סימן אחר המוצג באתר בין אם הם רשומים ובן אם לאו הנם בבעלות מלאה של החברה ו/או בעל זכות אחר.

הפעלתו השוטפת של האתר

החברה אינה מתחייבת להפעיל את האתר במתכונתו הקיימת לפרק זמן מסוים או קבוע. החברה שומרת לעצמה את הזכות לערוך כראות עיניה שינויים מבניים ו/או מהותיים באתר, לבטל, להוסיף, לשנות ולעדכן את כל הפונקציות הקיימות בו, וכן להפסיק ו/או להתחיל את פעילות האתר, בכל עת וללא התראה מוקדמת. הפרעה בפעילותו השוטפת והתקינה של האתר כאמור לא תהווה עילה לכל תביעה, טענה או דרישה מצדך. החברה מצדה עושה ותמשיך לעשות את מירב המאמצים על מנת שתוכל לגלוש ולהשתמש באתר באופן שוטף וקבוע אולם היא אינה מתחייבת כי לא יארעו שיבושים, תקלות או הפרעות הכרוכות וקשורות בהפעלת האתר והנלווים להפעלה זו.

שונות

החברה רשאית להמחות ו/או להסב את זכויותיה והתחייבויותיה לפי תנאי תקנון שימוש זה, או כל חלק ממנו, לכל צד שלישי לפי שיקול דעתה ולחברה אין כל חובה לפרסם ו/או להודיע את דבר ההמחאה ו/או ההסבה כאמור.

הדין המהותי שיחול בכל הקשור לשימוש באתר, לרבות תנאי תקנון שימוש זה, הינו הדין של מדינת ישראל, וסמכות השיפוט הייחודית והבלעדית בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים לתקנון שימוש זה, תהא אך ורק לבית המשפט המוסמך שמקום מושבו בתל-אביב- יפו, ישראל.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל בתקנון שימוש זה, ולמניעת ספק, מובהר כי שימושו של המשתמש באתר מהווה הצהרה ואישור מטעמו, כי קרא את תקנון שימוש זה, הבין את תוכנו, והסכים להוראותיו במלואם. המשתמש מוותר בזה מראש ולא יהיה רשאי לבוא בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה ביחס לאתר ולעניינים המוסדרים בתקנון שימוש זה.   

 

מדיניות הפרטיות

 

מאחר שרוש פרמצבטיקה (ישראל) בע"מ ("רוש" או "אנו" או "אותנו" או "על ידנו") מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר האינטרנט שרוש מפעילה ומנהלת בכתובת www.roche-moshita-yad.co.il  ("האתר"), החליטה רוש לפרסם את מדיניותה ביחס להגנת הפרטיות של המשתמשים באתר ("המדיניות").

מטרת המדיניות להסביר ולסקור מהם נוהגי רוש ביחס לפרטיות המשתמשים באתר, וכיצד משתמשת רוש במידע הנמסר לה על ידי המשתמשים באתר או הנאסף על ידה בעת השימוש באתר.  

מדיניות הפרטיות מנוסחת מטעמי נוחות בלשון זכר אך היא מתייחסת לנשים וגברים כאחד.

מדיניות זו הינה חלק מתקנון השימוש של האתר. כל ההגדרות והמונחים במדיניות זו יהיו כמשמעם בתקנון השימוש של האתר, אלא אם הוגדרו במפורש במסגרת מדיניות זו.

איסוף וקבלת מידע

מידע הנמסר ביוזמת המשתמש

השימוש באתר אינו מחייב הרשמה או מסירת כל מידע אישי או פרטי. אולם, בחלקים מסוימים ו/או בדפים מסוימים של האתר יכול שתידרש למסור מידע אישי. מדובר במידע שאתה מוסר ביודעין ובאופן עצמאי, כגון שם, כתובת, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני או מידע מזהה אחר וכדומה ("מידע אישי"). אינך חייב למסור מידע אישי כאמור; עם זאת, מסירת פרטים שגויים ו/או אי מסירת פרטים, עלולים למנוע ממך את האפשרות לקבל שירותים ו/או תכנים מסוימים באתר ו/או לפגוע באיכות השירות הניתן לך וכן לפגוע ביכולת ליצור איתך קשר, במידת הצורך.

מידע שנאסף במהלך השימוש באתר

חלק מהמידע הנאסף במהלך שימושך באתר אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר במהותו. בין היתר על השירותים בהם אתה משתמש באתר ועל אופן השימוש שאתה עושה בהם, למשל מידע או תכנים שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP), יומני שרתי רשת (Web Servers log), מערכת ההפעלה וכו'.

מאגר המידע

המידע האישי שתמסור יישמר במאגר מידע כדין של רוש ובאחריותה. אינך חייב על פי החוק למסור מידע כלשהו. אולם, בהעדר פרטים כאמור, יתכן ולא נוכל לספק באופן מלא ו/או חלקי שירותים מסוימים באתר.

שימוש במידע

במידע האישי שתמסור ובפרטים שרוש תאסוף כאמור במהלך השימוש באתר, ייעשה שימוש רק בהתאם למדיניות זו ו/או על פי הוראות כל דין וזאת, בין היתר, למטרות הבאות:

 • כדי לאפשר למשתמשים להשתמש באתר ובתכנים השונים בו;
 • כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר, ובכלל זה, כדי ליצור שירותים ותכנים חדשים אשר תואמים לדרישות המשתמשים באתר וציפיותיהם, וכן כדי לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים באתר. המידע שישמש את רוש לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי שאינו מזהה אישית;
 • במידת הצורך, ליצירת קשר איתך. רוש עשויה לתעד את ההתקשרות איתך כאמור לצורך המטרות המפורטות במדיניות זו;
 • לצורך ניתוח מידע סטטיסטי ומסירתו לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים. מידע הנמסר לצדדים שלישיים לא יזהה אותך אישית;
 • לצורך תפעולו התקין ופיתוחו של האתר או אתרים אחרים של רוש ו/או חברות קשורות לרוש, בין אם קיים ובין אם יוקם בעתיד;
 • כדי לעמוד בדרישות כל דין, וכדי לסייע לרשויות המוסמכות או כל גורם אחר, כאשר רוש מאמינה בתום לב כי היא נדרשת לעשות כן;
 • לכל מטרה אחרת המפורטת במדיניות זו או בתקנון השימוש באתר.

שיתוף והעברת מידע לצד שלישי

רוש לא תעביר ו/או תשתף לצדדים שלישיים את המידע האישי שמסרת והמידע שנאסף על פעילותך באתר (ככל שמידע כזה מזהה אותך אישית), אלא במקרים המפורטים להלן:

 • רוש תהיה רשאית להעביר מידע אישי ומידע שנאסף על פעילותך באתר כאמור, לחברות אחרות בקבוצת רוש בישראל ו/או ברחבי העולם ו/או חברות אחרות אשר את שירותיהן אנו שוכרים על מנת לתת שירותים בשמנו ו/או עבורנו, ו/או על מנת לשפר את פעילות רוש לרבות מוצריה ושירותיה ו/או לסייע לרוש בהגנה על פעילותה ומניעת תרמית, ובלבד שחברות כאמור ישתמשו במידע כאמור רק על פי הוראות מדיניות זו. מובהר כי חברות אחרות כגון אלו עשויות להימצא באזורי שיפוט אחרים מחוץ לגבולות ישראל ובמקרים כאלה הנך מסכים להעברת ושמירת המידע כאמור כולל המידע האישי אודותיך מחוץ לגבולות ישראל בחברות כגון אלו;
 • רוש עשויה לספק מידע כאמור לגופים או חברות אחרות לצרכים סטטיסטים על מנת שיעבדו את המידע עבור רוש בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובהתאם למדיניות זו. ככל שלא ניתנה הסכמתך למסירת מידע אישי המידע שישמש את רוש לצורך כך יהיה מידע סטטיסטי שאינו מזהה אותך אישית;
 • רוש עשויה לשתף במידע כאמור, לרבות המידע האישי אודותיך, חברות אחרות ו/או סוכנים ו/או יועצים ו/או ספקים, המבצעים תחזוקה טכנולוגית בין היתר לאתר, כדי לסייע לבצע צעדים עסקיים מסוגים שונים, כגון הענקת שירות ללקוחות, משלוח מידע שיווקי ללקוחות אודות מוצרינו, השירותים שלנו והצעות מיוחדות.
 • במקרה בו יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את המידע כאמור לצד שלישי ו/או במקרה בו קיימת חובה חוקית למסור את המידע כאמור;
 • במקרה בו רוש תסבור כי מסירת של מידע כאמור נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגוף או לרכוש שלך, או לגוף או לרכוש של צד שלישי כלשהו;
 • במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין רוש ו/או כל תאגיד או אדם מטעמה, ו/או בין צד שלישי לבין רוש ו/או מי מטעמה כאמור, שתחייב לדעת רוש חשיפת פרטייך;
 • במקרה שתפר או תנסה להפר את תנאי תקנון השימוש באתר או לחבל בכל דרך שהיא באתר ו/או בתכניו ו/או בשימוש הרגיל באתר;
 • אם תבצע באתר פעולות שבניגוד לדין ו/או פעולות הנחזות כמנוגדות לדין;
 • במקרה בו רוש תמכור או תארגן את פעילותה לרבות פעילות האתר במסגרת תאגיד אחר כלשהו - וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את הפעילות באתר עם פעילותו של צד שלישי - היא תהיה זכאית להעביר לתאגיד החדש ו/או לכל תאגיד חדש פוטנציאלי כאמור (לרבות רוכשים פוטנציאלים של פעילות רוש או חלק ממנה) את המידע שנאגר אודותיך באתר או כל מידע סטטיסטי שנאסף על ידה.

שימוש ישיר על ידי צדדים שלישיים למטרות שיווק

רוש לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים. עם זאת, היא רשאית להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתר. מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה אותך אישית.

Cookies

האתר משתמש ב'עוגיות' (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע ועוד.

'עוגיות' (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב המשמש אותך. קבצי ה-Cookies יכולים להכיל מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד.

דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש. אולם, עליך לזכור כי נטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש או שלא תוכל להשתמש באופן מלא בחלק מדפי האתר ו/או בחלק מהתכנים באתר.

פרטים נוספים על קבצי Cookies ניתן למצוא באתר: www.allaboutcookies.org

בנוסף לכך, רוש עשויה לעשות שימוש באתר ב"פיקסלים" (Pixels), "אותות רשת" (Web beacons) ומערכות / טכנולוגיות נוספות של צדדים שלישים אשר אוספות מידע ומנתרות את השימוש באתר / דפוסי הפעילות באתר. ראו לדוגמה פירוט ביחס לחלק מהטכנולוגיות האלו:

אותות רשת (Web beacons) - רוש תוכל לעשות שימוש בטכנולוגית אינטרנט נפוצה הקרויה "אות רשת" בעמודי אינטרנט או בהודעות דואר אלקטרוני מסוימים. אותות אלה מסייעים בניתוח יעילותם של אתרי אינטרנט על ידי מדידה, למשל, של מספר הגולשים לאתר מסוים, או ספירת הגולשים שהקליקו במרכיב מרכזי כזה או אחר של האתר.

יומני שרתי רשת/כתובות פרוטוקול אינטרנט - כתובת פרוטוקול אינטרנט היא מספר המוקצה למחשב שלך כל אימת שאתה מתחבר לרשת האינטרנט. כל מערך זיהוי המחשבים ברשת האינטרנט מנוהל על בסיס כתובות פרוטוקול אינטרנט, המאפשרות למחשבים ושרתים לזהות אלה את אלה ולתקשר ביניהם. רוש אוספת כתובות פרוטוקול אינטרנט כדי לנהל את מערכת עיבוד הנתונים שלה וכדי להעביר מידע נצבר לארגונים קשורים, שותפים עסקיים ו/או לספקים על מנת לבצע ניתוח אתרים כמו גם סקירות אודות ביצועיהם של אתרי אינטרנט שונים.

אותות רשת, עוגיות וטכנולוגיות מעקב אחרות אינן מעניקות באופן אוטומטי מידע אישי אודותיך הניתן לזיהוי. טכנולוגיות מעקב אוטומטיות יוכלו לשמש אותנו, למשל, לאיסוף מידע נוסף בדבר השימוש אותו אתה עושה באתרי אינטרנט מסוימים ו/או בהודעות דואר אלקטרוניות אינטראקטיביות, במטרה לשפר את התועלת שאלה מביאים לך, רק אם אתה תמציא מרצונך החופשי ובהסכמתך מידע אישי אודותיך הניתן לזיהוי.

ניתוח ומעקב סטטיסטי אחר ביצועים - (Google Analytics) – רוש תהיה רשאית לעשות שימוש באתר בפונקצית "ניתוח גוגל"- שירות ניתוח ומעקב סטטיסטי מקוון המוצע על ידי חברת גוגל האמריקאית ("גוגל"). גוגל עושה שימוש ב'עוגיות' המהוות קבצי טקסט המושתלים במחשב שלך כדי לסייע לנתח באיזה אופן המשתמשים עושים שימוש באתר אינטרנט מסוים. המידע המיוצר על ידי 'עוגיה' זו בדבר הרגלי הגלישה שלך באתר מסוים (לרבות כתובת פרוטוקול האינטרנט שלך) ישודר לגוגל וישמר על ידה על גבי שרתים. גוגל תעשה שימוש במידע זה כדי להעריך, כאמור, את מאפייני השימוש שלך באתר האינטרנט, לבצע דוחות אודות פעילות ברשת האינטרנט עבור מפעילי אתרים וכדי לספק מגוון שירותים הנוגעים לפעילות ברשת ולמאפייני השימוש בה. בנוסף לאמור לעיל, גוגל תהיה רשאית להעביר מידע זה הנאסף על ידה לצדדים שלישיים אם תידרש לעשות כן על פי חוק, או כאשר צד שלישי כלשהו יעבד את המידע מטעמה של גוגל. גוגל לא תקשר בין כתובת פרוטוקול האינטרנט שלך לבין כל מידע אחר שיוחזק על ידה. אתה תוכל לסרב לאפשר לעוגיות אלה למלא את תפקידיהן על ידי הגדרה מתאימה של הדפדפן שלך, ועם זאת, כפי שצוין לעיל, יתכן כי אם תבחר לעשות כן תיפגע יכולתך לעשות שימוש מלא באתר אינטרנט זה. על ידי שימושך באתר האינטרנט אתה נותן את הסכמתך לתהליך עיבוד המידע אודותיך בגוגל באופן ולמטרות שצוינו לעיל.

מידע שאתה משתף באתרי צד ג' או באמצעות שירותי מדיה חברתית

אתר זה עשוי לכלול קישורים לאתרי צד ג' ושירותי מדיה חברתית שבהם תוכל לפרסם תגובות, סיפורים, ביקורות או מידע אחר שאינו בשליטת רוש. השימוש שלך באתרי צד ג' ושירותי מדיה חברתית אלה עשוי לגרום לאיסוף או שיתוף של מידע אודותיך על ידי אתרי צד ג' ושירותי מדיה חברתית אלה. רוש אינה אחראית לאבטחתם או לפרטיותם של כל מידע שנאסף על ידי אתרים אחרים או שירותים אחרים. מידע שנאסף על ידי צדדים שלישיים נשלט על ידי נוהלי הפרטיות שלהם. אנו ממליצים לך לעיין במדיניות והגדרות הפרטיות באתרי צד ג' ושירותי מדיה חברתית איתם אתה מתקשר, כדי לוודא שאתה מבין את המידע העשוי לאסוף, לשמש ולהיות משותף על ידי אותם אתרי צד ג' ושירותי מדיה חברתית.

אבטחת מידע

רוש רואה באבטחת המידע ובהגנה מפני תקיפות סייבר נושא בעל חשיבות מרכזית ומשקיעה בו משאבים רבים, טכנולוגיים ואנושיים כאחד, תוך שימוש בשיטות הגנה מהמתקדמות בעולם. כל זאת על מנת לשמור על פרטיות וסודיות המידע של לקוחותינו.

כחלק ממחויבות זו, אנו אחראים על ביצוע מבדקי חסינות וסקרי אבטחת מידע על המערכות בשימושינו בכל עת וזאת במטרה להגן על מערך הדיגיטל בחברתינו ועל מנת למזער את סיכוני אבטחת המידע למינימום האפשרי.

רוש מיישמת באתר מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע כדי להגן על המשתמשים באתר בין היתר מפני גישה בלתי מורשית, שימוש לרעה, פרסום, אובדן או הרס. אולם, בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, רוש לא מתחייבת שהאתר ו/או שירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. בשימושך באתר הנך מבין ומסכים להגבלות אלה.

בכלל כך, הנך מבין ומסכים כי, באחריותך האישית לוודא כי המחשב בו אתה משתמש מובטח כראוי ומוגן מפני תוכנה זדונית, כגון סוסים טרויאניים, וירוסי מחשב ותוכניות תולעת שונות. אתה מודע לעובדה כי ללא קיום אמצעי ביטחון נאותים (כגון הגדרות ביטחון לדפדפן הרשת, תוכנת אנטי-וירוס מעודכנת, תוכנת חומת אש אישית והימנעות משימוש בתוכנות ממקור מפוקפק) קיים סיכון לכך כי המידע והנתונים יוכלו להתגלות לצדדים שלישיים בלתי מורשים.

אחסון ושמירת הנתונים

הנתונים האישיים שלך מאוחסנים בשרתי רוש. רוש שומרת את הנתונים למשך מערכת היחסים עם רוש ובאופן אחר כנדרש על פי החוק.

שינויים במדיניות הפרטיות

רוש תהיה רשאית לשנות מדיניות פרטיות זו. כל שינוי כאמור יכנס לתוקפו מיד עם פרסומו באתר ובהתאם עליך לבדוק באופן תקופתי מהי המדיניות העדכנית.

הזכות לעיין במידע

על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע האישי שלו/שלה המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע האישי שלו/שלה ומצא כי אינו נכון, אינו שלם, אינו ברור או אינו מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע השגוי כאמור או למחקו. פנייה כזאת יש להפנות לרוש בדוא"ל: [email protected] או באמצעות דואר רגיל: החרש 6, הוד השרון, 4524079.

בנוסף, אם המידע שבמאגרי המידע כאמור משמש לצורך פניה אישית אליך, אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.

שונות

למניעת ספק יובהר כי באתר עשויים להופיע קישורים לדפי אינטרנט שלישיים. מדיניות זו אינה חלה על אתרי אינטרנט אלה, ואנו ממליצים כי תיצור עמם קשר ישיר בנוגע למידע באשר למדיניות הפרטיות הנהוגה בהם.

בכל שאלה או בעיה הקשורה למדיניות זו יש לפנות לדוא"ל [email protected].